Algemene voorwaarden Rijschool Kernpunt Zwolle

Onze lesvoorwaarden.

Algemeen

Hierna wordt steeds met ‘de leerling’ bedoeld, diegene, die zich via ons aanmeldingsformulier bij ons heeft ingeschreven voor het volgen van een rijopleiding.
Hierna wordt met ‘de rijschool’ bedoeld “Kernpunt rijopleidingen” (naar buiten toe optredend, als rijschool Kernpunt Zwolle)

In deze lesvoorwaarden wordt bedoeld met ‘de rijopleiding’ het totaal van alle activiteiten, dat verband houdt met en/of nodig is voor het CBR-praktijkexamen B (personenauto).

Artikel 1 | De rijopleiding

Rijlessen, tussentijdse toetsen, rijexamens

De rijlessen,

a. duren 60 minuten, of een veelvoud daarvan.
b. worden gegeven door een bevoegde rijinstructeur van de rijschool. Deze voldoet altijd aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen, de WRM.
c. worden volledig benut voor het geven van rijonderricht;
d. worden gepland op onderling overeen te komen tijdstippen, die moeten worden gezien, als richttijden.
In verband met de lesagenda en/of verkeersomstandigheden - al dan niet Corona gerelateerd (denk aan luchten/ontsmetten van het lesvoertuig) - kan het zijn, dat de les eerder of later begint door omstandigheden, waarop de rijschool geen invloed heeft.
Als de begintijd van de les méér dan 10 minuten eerder of later begint, dan wordt de leerling hierover geïnformeerd. Als de les méér dan 15 minuten eerder of later begint dan oorspronkelijk afgesproken, dan mag de leerling die rijles kosteloos afzeggen. Er wordt dan in onderling overleg een nieuwe afspraak ingepland.
Als de rijles eerder of later begint, dan is die ook eerder of later afgelopen.
e. Als de leerling naar het oordeel van zijn/haar rijinstructeur het rijvaardigheidsniveau heeft gehaald, waarop een tussentijdse toets of rijexamen kan worden gedaan dan wordt die toets dan wel dat examen ingepland. Deze planning geschiedt qua datum en tijd in overleg met de betreffende leerling.
N.B. Eerder dan na een akkoord van de rijinstructeur over voornoemd rijvaardigheidsniveau wordt geen toets of examen ingepland.

Artikel 2 | Verplichtingen van de rijschool

De rijschool verplicht zich ertoe:

a. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht krijgt van dezelfde instructeur.
b. dat er een WAB verzekering (wettelijke aansprakelijkheid bedrijven) is afgesloten.
c. dat de vorderingen van de leerling op een leerlingvorderingenkaart worden bijgehouden en dat tevens alle voor de rijopleiding relevante (persoonlijke) gegevens op deze kaart vermeld staan.
d. dat de leerling deze kaart altijd mag inzien.
e. dat de instructeur - bij niet tijdig verschijnen van de leerling - maximaal 15 minuten blijft wachten op het afgesproken tijdstip en de afgesproken ophaalplek. ls de leerling na deze wachttijd niet verschenen dan kan de les niet meer door de leerling worden opgeëist en is derhalve vervallen, waarbij de betalingsverplichting wél blijft bestaan.
f. de leerling erop te wijzen, dat eventueel bij de leerling aanwezige medische omstandigheden van invloed kunnen zijn op het verloop van de rijopleiding en/of het (al
dan niet medische) traject bij het CBR.
g. de leerling, die kennelijk daarvoor in aanmerking komt, te wijzen op het feit, dat zijn/haar verblijfstatus van (negatieve) invloed kan zijn op de afgifte van een rijbewijs, nadat de leerling geslaagd is voor het rijexamen.
h. de leerling een plek in het lesschema van de rijschool te garanderen tot maximaal 4 weken na de laatst gereden les. In week 4 na de laatste les moet er dus weer een afspraak gepland zijn voor een rijles én daadwerkelijk worden afgenomen. Indien die rijles om wat voor reden toch niet wordt afgenomen blijft de weektelling gewoon doorlopen.
Na deze periode kan de desbetreffende leerling geen aanspraak meer maken op een plek in het lesschema van de rijschool.
In geval van een wachtlijst, zal de leerling er wel aanspraak op kunnen maken, om bovenaan deze wachtlijst geplaatst te worden, waardoor de leerling voorrang krijgt voor herplaatsing.
i. Dat het volledige lesuur uitsluitend aan de desbetreffende leerling wordt besteed. Er worden geen leerlingen opgehaald of weggebracht, het zg. taxi rijden.

Artikel 3 | Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

a. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats van de geplande rijlessen.
b. bij niet (tijdig) verschijnen op de afgesproken datum, tijd en plaats van de rijles de volledige lesprijs te voldoen.
c. Het volledige lesgeld voor de rijles te voldoen, indien deze binnen 48 uur van tevoren bij de rijschool wordt afgezegd. Afzeggen dient in principe te geschieden binnen de openingstijden van de rijschool.
Kosteloos afzeggen binnen 48 uur mag altijd, indien zich een dringende reden voor doet, zoals het overlijden van een familielid en/of bij ziekte, een ernstig ongeval of het overlijden van de leerling.
In alle andere gevallen, die voor de leerling als dringend worden ervaren dient overlegd te worden met de rijschool. De rijschool beslist uiteindelijk of in dat geval dit artikel toepasbaar is.
d. ter zake alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
e. alle - al dan niet medische en/of al dan niet nieuw ontstane - omstandigheden, waarvan de leerling op de hoogte komt, is, of redelijkerwijze moet geacht worden te zijn, waarvan hij/zij kan weten of redelijkerwijze kan vermoeden, dat die een negatieve invloed kunnen hebben op het besturen van een motorvoertuig voor de categorie B, bij het ontstaan van bedoelde omstandigheden deze onverwijld kenbaar te maken aan de rijschool.
Bij in gebreke blijven, al dan niet bewust en/of per ongeluk, kan de rijschool niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties.
f. Minimaal 1 keer per week te lessen én consequent door te lessen.

 

Artikel 4 | Betaling

a.   Als de leerling zich via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier heeft aangemeld voor een rijopleiding is de leerling verplicht aan het begin van zijn/haar rijopleiding het bedrag voor die rijopleiding, als vermeld in onze tarievenlijst en na ontvangst van een factuur ter zake ineens te voldoen, of in maximaal 3 gelijke maandelijkse termijnen.
b.   De leerling is in gebreke wanneer de betaling niet tijdig aan de rijschool is voldaan.
c.   Indien de leerling na aanmaning nog in gebreke blijft, zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met aanmaningskosten. Als betaling uitblijft zullen gerechtelijke stappen worden ondernomen. De kosten daarvan zijn volledig voor rekening van de leerling.
d.   Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen (tijdelijk) stop te zetten.
Tevens zullen reserveringen bij het CBR pas kunnen worden gedaan, nadat de leerling heeft betaald.
Als er al reserveringen bij het CBR uitstaan, dan zullen die indien mogelijk worden geannuleerd. Dat brengt voor de leerling extra kosten met zich mee.
Indien reserveringen bij het CBR niet meer kunnen worden geannuleerd, dan is de rijschool gerechtigd de lesauto niet ter beschikking te stellen aan de leerling.
e.   Voordat een leerling een rijexamen kan doen moet hij/zij alle openstaande bedragen volledig hebben betaald. Indien ten tijde van het rijexamen nog bedragen openstaan dan zal de rijschool de lesauto niet ter beschikking stellen voor dat rijexamen, terwijl de voor dat examen verschuldigde huur van de lesauto door de leerling verschuldigd blijft. Voor een opnieuw aan te vragen rijexamen zal het volledige tarief in rekening worden gebracht.
f.   De rijschool is gerechtigd tussentijds en zonder nadere aankondiging de lestarieven te verhogen.
g. Bij pakketverkoop worden tariefsverhogingen niet doorberekend, tot maximaal 1 (één) jaar na de datum van de 1e rijles. Daarna worden nieuwe tarieven wél doorberekend over het dan nog niet afgenomen gedeelte van het gekochte pakket. Prijsverhogingen van overheidswege (lees: het CBR) worden altijd doorberekend. In beide gevallen ontvangt de leerling een aanvullende factuur.
h. Bij het kopen van losse lessen is vooruitbetaling verplicht.

Artikel 5 | (voortijdige) Beëindiging van de rijopleiding

Indien sprake is van,

a.    het volgen van de rijopleiding door het nemen van losse lessen, dan kan de rijopleiding zowel door de leerling, als door de rijschool schriftelijk per direct worden opgezegd, echter wel met inachtneming van de afzegregeling (uiterlijk tot 48 uur voor een geplande rijles kosteloos annuleren).
b.    het volgen van een rijopleiding door het nemen van een rijlespakket, dan kan de leerling de rijopleiding slechts voortijdig beëindigen, indien er sprake is van een dringende reden, zoals vermeld in artikel 3 lid c van deze algemene voorwaarden.
bb. De rijschool kan de rijopleiding slechts voortijdig beëindigen, als er omstandigheden ontstaan, waarbij het redelijkerwijze voor de rijschool niet meer mogelijk is de lessen op veilige en verantwoorde manier te verzorgen.
bbb. voortijdige beëindiging van de rijopleiding door één der partijen, dan vervallen alle kortingen en voordelen, die bij dat pakket zijn gegeven.
c.    voortijdige beëindiging van de rijopleiding, dan is de leerling verplicht de losse lesprijs voor de reeds genoten rijlessen, vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten te vergoeden.
cc. een reeds vooruitbetaald bedrag, dan heeft de leerling recht op restitutie, onverminderd het bepaalde in lid c van dit artikel.
d.   In dit artikel wordt met voortijdig beëindigen bedoeld het niet volledig afronden van de rijopleiding tot en met het eerste rijexamen. De rijopleiding wordt tevens geacht te zijn beëindigd, als de leerling via de rijschool rijexamen heeft gedaan.
e. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk, behoudens ingeval van beëindiging door de leerling, als genoemd in lid b. van dit artikel.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

a. De rijschool is wél aansprakelijk voor verkeersboetes voortvloeiende uit overtredingen, die de leerling onder toezicht heeft gepleegd, tijdens het volgen van de rijles.

b. De leerling is wél aansprakelijk voor alle schade, die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede – al dan niet voorzien - bij ge- of misbruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen, of een andere stof - al dan niet in combinatie met een andere stof -, waarvan de leerling weet, of redelijkerwijs kan weten of vermoeden en/of zou moeten weten, dat die stof(-fen) de rijvaardigheid zodanig kunnen beïnvloeden, dat de leerling niet tot behoorlijk besturen in staat is, of moet worden geacht.

c. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere al dan niet financiële consequenties, indien de leerling op enigerlei andere wijze dan in dit artikel genoemd, onbevoegd of incapabel is de lesauto te besturen. Te denken valt aan een ontzegging van de rijbevoegdheid, maar ook bijvoorbeeld aan een gekneusde vinger die je vergeet te melden.

Artikel 7 | Nederlands recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens rijschool Kernpunt

Rijschool Kernpunt
Basilicumpad 1
8042 GT Zwolle
Website: www.rijschool-kernpunt.nl
E-mailadres: Info@rijschool-kernpunt.nl
Telefoonnummer: +31651407451

 

Aanvragen van een gratis proefles auto

Ben je nog op zoek naar een rijschool in Zwolle?

Ben je je nog aan het oriënteren? Zoek je nog een rijschool in Zwolle?
Je hebt nu gelezen hoe wij omgaan met Corona. Wil je dit in het echt ervaren? Schrijf je dan in voor een gratis proefles. En kijk of je een klik hebt met je instructeur.

Geheel vrijblijvend, je zit dus nergens aan vast.

Aanvragen van een gratis proefles auto

Gratis proefles aanvragen

Heb je nog nooit achter het stuur gezeten? Dan wil je graag kunnen ervaren hoe dat is. Wij helpen je graag bij je keuze voor een rijschool. Vraag nu een gratis proefrijles aan.

Tussentijdse toets aanvragen

Theorie rijlessen

Voordat je praktijk rijexamen mag doen, moet je natuurlijk eerst de regels goed kennen. Wij bieden jou een theorieopleiding aan om al deze regels snel toe te kunnen passen tijdens de rijlessen.

De rijles pakketten van rijschool Kernpunt Zwolle

Onze lespakketten

De één heeft meer talent dan de ander, uiteindelijk halen we allemaal het felbegeerde rijbewijs. Alleen hoeveel lessen heb je nodig? Wij bieden in ieder geval verschillende pakketten aan.